Remedial Teaching - Als leren een probleem is Josje de Vries
Achter dit scherm wordt gewerkt aan de verdere invulling van: www.ikhelpbijleerproblemen.nl


Wat is Remedial Teaching?
Remedial Teaching (RT) wil zeggen: het verlenen van pedagogische en didactische hulp aan leerlingen die het moeilijk hebben op school door een bepaald leer- en/of gedragsprobleem. De meest bekende leerstoornis is dyslexie.

RT in het kort:
-hulp op maat n.a.v. een hulpvraag;
-planmatig werken: signalering, diagnosticering, remediëring en evaluatie;
-doelgericht en intensief werken met een leerling;
-individuele begeleiding;
-het aanleren van vaardigheden om met een leerprobleem/-stoornis te kunnen omgaan;
-nauw overleg met de betrokken docenten op school.

Contact
Remedial Teaching - Als leren een probleem is
Contactgegevens